Rennäringslagen

Rennäringen regleras i Rennäringslagen och definierar formerna för renskötseln hos oss i Tåssåsens sameby. Se utdrag ur reglementet nedan;

Renskötselrätt

1 §   Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.
Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd.
Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby. Lag (1993:36).

Renskötselområdet m. m.

3 §   Renskötsel får bedrivas inom följande områden (renskötselområdet)
   …..på renbetesfjällen i Jämtlands län,
inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete,
   2. den 1 oktober–den 30 april (vinterbetesmarkerna)
i övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen,
inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året.

Med renbetesland förstås mark som vid avvittringen förklarats utgöra renbetesland eller av ålder använts som sådant land. Med renbetesfjällen förstås de vid avvittringen för samerna avsatta renbetesfjällen och de områden som sedermera upplåtits till utvidgning av dessa fjäll. Lag (1996:949).

Rulla till toppen